6972755552, 6986933787 info@gonis.org.gr
 
ΓΟΝ.ΙΣ.

ΕΙΜΑΣΤΕ
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΟΝΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΑ - Σύμφωνο κοινής επιμέλειας – διαζυγίου | Υπόδειγμα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ –ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

 

Στην Αθήνα σήμερα την …… ……………………… 200.....εμείς που υπογράφουμε το παρόν συμφωνητικό, από τη μιά ο Α.Μ. του Θ., κατοίκου Αθηνών, οδός …………… αρ. …… και αφετέρου η ……………………………., κατοίκου ………………., οδός …………….., αρ. ….., με κοινή μας συμφωνία αναλαμβάνουμε τις ακόλουθες ηθικές και νομικές υποχρεώσεις.

Έχουμε τελέσει γάμο την …/…./...... στο ……………. κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας / πολιτικό γάμο / Από την ένωσή μας αυτή έχουμε αποκτήσει ...... τέκν.... φύλου .......... που ονομάζεται ........................... που γεννήθηκε την .../..../... και είναι σήμερα ηλικίας .......................... (..) ετών.

Με κοινή μας συμφωνία και για λόγους που αφορούν μόνο εμάς συναποφασίζουμε σήμερα ---------------------------- να λύσουμε οριστικά τον γάμο μας.

Σχετικά με την οριστική διακοπή της συζυγικής σχέσης και άσχετα από αυτήν, συμφωνούμε ότι θα λάβουμε μέριμνα να μην έχει αυτή καμία επίπτωση στην κοινή μας ιδιότητά του γονέα. Δεδομένου τούτου και σεβόμενοι απολύτως, αμφότεροι την αναγκαιότητα της ισόρροπης ανάπτυξης του τέκνου μας, δεχόμαστε ότι το ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΦΕΙ ΚΑΙ από τους δυο γονείς. Επομένως, η γονική μέριμνα συμπεριλαμβανομένης της επιμέλειας να παραμείνει κοινή και μετά τη λύση του γάμου μας, έως και την ενηλικίωση του.

Ειδικότερα:

1. Γονική μέριμνα και επιμέλεια

Συμφωνούμε ότι η γονική μέριμνα στην οποία περιλαμβάνεται η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου μας, θα εξακολουθεί να ασκείται απόκοινού και από τους δύο συμβαλλομένους γονείς.

Ενδεικτικά αναφέρεται στο σημείο τούτο, ότι μέσα στα πλαίσια της κοινής άσκησης της γονικής μέριμνας και επιμέλειας, και οι δύο γονείς θα συναποφασίζουμε και θα φροντίζουμε από κοινού για την διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του

Ομοίως από κοινού θα ασκούμε την επιμέλεια προσώπου του τέκνου μας και θα αποφασίζουμε από κοινού για την ανατροφή, την επίβλεψη, την μόρφωση και την εκπαίδευσή του, τα θέματα υγείας και περιθάλψεως του τέκνου και την φροντίδα του προσώπου του.

2. Διαμονή τέκνου

Συμφωνούμε από κοινού τον τόπο κατοικίας του τέκνου μας και ορίζουμε τον Δήμο .............. νομού ............. στον οποίο το τέκνο μας θα κατοικεί μέχρι την ενηλικίωσή του. Τυχόν μεταβολή του τόπου κατοικίας του τέκνου θα αποφασισθεί από κοινού με νέα έγγραφη συμφωνία έχοντας ως αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του τέκνου μας.

Μέσα στον τόπο κατοικίας του θα μπορεί να διαμένει και στην οικία της μητέρας του όσο και στην οικία του πατέρα του για το κατωτέρω οριζόμενο χρονικό διάστημα.

3.Διαμονή καθημερινή φροντίδα και επικοινωνία

Συμφωνούμε ότι το τέκνο μας θα διαβιώνει τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα με καθένα από τους γονείς. Ο γονέας που θα συγκατοικεί με το τέκνο, για τα κατωτέρω οριζόμενα διαστήματα, αναλάβει μόνο την καθημερινή φροντίδα αυτού ενώ η επιμέλεια θα ασκείται από κοινού.

Ειδικότερα το τέκνο μας θα διαμένει με τον πρώτο από εμάς πατέρα του στην οικία του μέσα στα όρια του τόπου κατοικίας κατά το χρονικό διάστημα από ................... έως ..........................................................................................................

Κατά το διάστημα αυτό, η επικοινωνία με τη μητέρα είναι ελεύθερη ο δε πατέρας δεν θα παρεμποδίζει την μητέρα να επικοινωνεί τηλεφωνικά με το τέκνο, τουλάχιστον μία φορά την ημέρα και να το συναντά τουλάχιστον δύο ώρες την ημέρα σε τόπο επιλογής της εφόσον το επιθυμεί.

Στις ......... μ.μ. της .......... ο πατέρας θα μεταφέρει το τέκνο μας στην οικία της μητέρας του, μέσα στο όρια του τόπου κατοικίας του τέκνου, και το τέκνο διαμείνει στην οικία αυτή μέχρι την ............................................................................

Κατά το διάστημα αυτό η επικοινωνία με τον πατέρα είναι ελεύθερη η δε μητέρα δεν θα παρεμποδίζει τον πατέρα να επικοινωνεί τηλεφωνικά με το τέκνο, τουλάχιστον μια φορά την ημέρα και να το συναντά τουλάχιστον δύο ώρες την ημέρα σε τόπο επιλογής του, εφ’όσον το επιθυμεί.

Οι ώρες που οι γονείς θα συναντούν το τέκνο θα είναι συνεχόμενες και θα καθορίζονται από τους γονείς με αποκλειστικό γνώμονα τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του τέκνου.

Την .................................................................................... και ώρα ........ θα παραδώσει η μητέρα το παιδί στον πατέρα και ούτω καθ’εξής έως την ενηλικίωση του τέκνου μας.

Για τις εορτές και διακοπές συμφωνούνται τα ακόλουθα, κατ’ εξαίρεση του κανόνα της εναλασσόμενης διαμονής του τέκνου:

Κατά την διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, θα μπορούμε να παραλάβουμε το τέκνο μας για χρονικό διάστημα μιάς εβδομάδας, αρχής γενομένης από τ…................................…… και εναλλάξ, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η παραμονή του τέκνου με εκάτερο των γονέων εναλλάξ ανά σημαντική εορτή (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα κλπ.)

Όποτε το τέκνο αναχωρεί εκτός τόπου κατοικίας, κατά την χρονική περίοδο που βρίσκεται στη φροντίδα του ενός γονέα αυτός οφείλει να ενημερώνει περί τούτου τον άλλο γονέα.

4. Δαπάνες διαβίωσης του τέκνου

Συμφωνούμε ότι από κοινού και οι δύο γονείς θα καταβάλλουμε ως διατροφή, όπως οφείλουμε, τις απαιτούμενες δαπάνες για τις ανάγκες του τέκνου μας. Δηλαδή στην αρχή κάθε ημερολογιακού μήνα αρχής γενομένης από 1 -…-20… α) ο πατέρας θα καταβάλλει το ποσό των ……………… (……….) ευρώ και η μητέρα θα καταβάλλει το ποσό των …………..(….)ευρώ μηνιαίως.

Συμφωνούμε ότι το ποσό αυτό θα δίδεται αποκλειστικά προς κάλυψη των δαπανών του τέκνου δηλαδή α) των διδάκτρων παιδικού σταθμού/σχολείου …………στο οποίο αποφασίσαμε από κοινού να φοιτά το τέκνο, των σχολικών εξόδων, των διδάκτρων εξωσχολικών μαθημάτων ή δραστηριοτήτων τις οποίες αποφασίσαμε από κοινού β) ο μισθός παιδοκόμου γ) των προσωπικών αναγκών του τέκνου σε ένδυση, διατροφή, ψυχαγωγία.

Η συνολική μηνιαία παροχή θα υπόκειται ετησίως σε αναπροσαρμογή αναλόγως και κατ’ ακολουθία τουλάχιστον της μεταβολής του τιμαρίθμου του κόστους ζωής και της αυξήσεως των δαπανών και αναγκών του τέκνου.

Για όλες τις πιο πάνω δαπάνες θα εκδίδονται αποδείξεις και καθένας από εμάς θα παίρνει από ισόποσες αποδείξεις μεταξύ των οποίων ισόποσες αποδείξεις από αυτές που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. Ομοίως από κοινού θα επιμερίζονται σε ίσο μέρος και οι φορολογικές απαλλαγές για τους γονείς τέκνων καθώς επίσης και κάθε μορφής επίδομα ή ωφέλημα στο μέτρο που το επιτρέπει η φορολογική νομοθεσία.

5. Διαμεσολάβηση

Συμφωνούμε ότι για κάθε διαφορά ή διένεξη που αναφανεί σχετικά με την ανατροφή του τέκνου μας διορίζουμε ως διαμεσολαβητή τ_ν κοινωνικ__ λειτουργό και ως αναπληρωματικό τ_ν κοινωνικ__ λειτουργό .................................... ,,,,,,,................................. με στόχο τη διευκόλυνση στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων σχετικά με το τέκνο μας.

Αναθέτουμε στον κοινωνικό λειτουργό να λαμβάνει σχετικό ιστορικό και να επισκέπτεται οποτεδήποτε το τέκνο μας όπου αυτό διαμένει. Σ’αυτόν θα υποβάλουμε και εγγράφως τις απόψεις μας για κάθε θέμα που τυχόν προκύψει σχετικά με το τέκνο μας. Στην περίπτωση που δεν επιτύχει η διαμεσολάβηση, ο κοινωνικός λειτουργός θα υποχρεούται να υποβάλλει έκθεση προς κάθε αρμόδιο δικαστικό ή διοικητικό όργανο.

6. Επίλυση διαφορών

Δηλώνουμε ότι αν ανακύψουν διαφορές είτε αναφορικά με την ερμηνεία, εφαρμογή και εκτέλεση του παρόντος, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, θα εξαντληθεί από αμφότερα τα μέρη και αμοιβαία κάθε προσπάθεια να διευθετηθεί το θέμα αυτό με πνεύμα φιλικό και συμβιβαστικά προς το συμφέρον του τέκνου μας.

7. Λοιπές ρυθμίσεις

[Ως προς τα αποκτήματα, κατανομή κινητών πραγμάτων, ρύθμιση οικογενειακής στέγης, ακολουθούνται οι ειδικές συμφωνίες των συμβαλλομένων] Συμφωνούμε ότι θα υποβάλουμε στο αρμόδιο Δικαστήριο αίτηση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου και το παρόν συμφωνητικό θα συνυποβληθεί για να κυρωθεί από το Δικαστήριο.Αφού συμφωνήσαμε τα ανωτέρω, συντάξαμε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, τα οποία υπογράψαμε και καθένας από εμάς έλαβε από ένα όμοιο, το δε τρίτο θα κατατεθεί στο Δικαστήριο κατά την πρώτη συζήτηση του συναινετικού διαζυγίου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

Θα μας ενδιέφερε η άποψή σας για το παραπάνω κείμενο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Tο gonis.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το gonis.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.