6972755552, 6986933787 info@gonis.org.gr
 
ΓΟΝ.ΙΣ.

ΕΙΜΑΣΤΕ
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΟΝΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΑ - Σύμφωνο αποκλειστικής επιμέλειας - διαζυγίου | Υπόδειγμα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

 

Στην Αθήνα σήμερα την …… ……………………… 2000 μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός του Α.Μ. του Θ., κατοίκου Αθηνών, οδός …………… αρ. …… και αφετέρου της ……………………………., κατοίκου ………………., οδός …………….., αρ. ….., συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα επόμενα:

 

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι ετέλεσαν γάμο κατά τους Θείους και Ιερούς κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας την …/…./1995 στο ……………. Από τον γάμο τους αυτό απέκτησαν ένα θήλυ τέκνο ονόματι ………….., ηλικίας σήμερα τεσσάρων (4) ετών.

Μετά από κοινή συμφωνία τους, οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι αποφάσισαν να λύσουν οριστικά τον γάμο τους, και για τον σκοπό αυτό συναποδέχονται τα εξής:

 

1. Διακοπή Συμβίωσης

Συμφωνούν όπως διακόψουν την έγγαμη συμβίωσή τους και ήδη ο σύζυγος έχει αποχωρήσει από την συζυγική κατοικία που ευρίσκετο επί της οδού ………….. αρ. …. και διαμένει σε άλλη οικία. Ομοίως και η σύζυγος κατ’ ακολουθία της αποχωρήσεως του συζύγου μίσθωσε διαμέρισμα στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση προς κύρια διαμονή της.

 

2. Αίτηση συναινετικού διαζυγίου

Οι συμβαλλόμενοι θα υποβάλλουν αρμοδίως αίτηση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου μέχρι την …/…./…..

 

3. Κατανομή των κινητών

Ο σύζυγος κατά την αποχώρησή του έλαβε όλα τα προσωπικά του είδη ενδύσεως κλπ., καθώς και τα ανήκοντα σε αυτόν οικιακά αντικείμενα, δώρα κλπ., δηλώνει δε ότι δεν υπάρχουν άλλα απομείναντα κινητά πράγματα επί των οποίων να διεκδικεί οποιοδήποτε δικαίωμα. Συμφωνείται ότι η οικοσκευή, επίπλωση και ο πάσης φύσεως εξοπλισμός της οικίας θα παραμείνει στην νομή, κατοχή και χρήση της συζύγου για την χωριστή της εγκατάσταση.

 

4. Διαμονή τέκνου

Μετά την αποχώρηση του συζύγου από την συζυγική οικία, το τέκνο διαμένει με την μητέρα του. Συμφωνείται ότι το τέκνο θα διαμένει με την μητέρα του μέχρι της ενηλικιώσεώς του.

 

5. Γονική μέριμνα

Η γονική μέριμνα για το ανήλικο τέκνο, θα εξακολουθεί να ασκείται από κοινού, δηλαδή και από τους δύο συμβαλλόμενούς συζύγους, με την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζομένων. (άρθρο 6 Επιμέλεια)

Ενδεικτικά αναφέρεται στο σημείο τούτο, ότι μέσα στα πλαίσια της ασκήσεως της γονικής μέριμνας, οι δύο συμβαλλόμενοι, γονείς του ανήλικου τέκνου τους, θα συναποφασίζουν και θα φροντίζουν από κοινού για την διοίκηση / διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.

 

6. Επιμέλεια του τέκνου

Συμφωνείται ότι η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου θα ασκείται από την μητέρα του. Η επιμέλεια του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, την μόρφωση και την εκπαίδευσή του. Ειδικότερα όσον αφορά θέματα υγείας και περιθάλψεως του τέκνου συμφωνείται ότι θα υπάρχει πάντοτε έγκυρη και πλήρης ενημέρωση του πατέρα και κοινή απόφαση των γονέων ως προς την αντιμετώπιση των σοβαρών περιπτώσεων (ιατρικών επεμβάσεων κλπ.)

 

7. Επικοινωνία

Ο σύζυγος θα έχει το δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο και θα δύναται να παραλαμβάνει το τέκνο πλησίον του ως εξής:

- Εκ περιτροπής ανά δεύτερο Σαββατοκύριακο, από το μεσημέρι της προηγούμενης του Σαββάτου, Παρασκευής ώρα 2:00 μ.μ. μέχρι την Κυριακή το απόγευμα ώρα 7:30 μ.μ.

- Οποτεδήποτε ενδιαμέσως της εβδομάδος μετά από προηγούμενη ειδοποίηση προς την μητέρα και σε ώρες που δεν διαταράσσεται το σχολικό πρόγραμμα του τέκνου.

- Κατά την διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, ο πατέρας θα δύναται να παραλαμβάνει το τέκνο για χρονικό διάστημα που θα προσδιορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως με την μητέρα κατά τρόπο όμως, που να διασφαλίζεται η παραμονή του τέκνου με εκάτερο των γονέων εναλλάξ ανά σημαντική εορτή (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα κλπ.)

- Κατά τις θερινές διακοπές, ο κάθε συμβαλλόμενος θα έχει επίσης μαζί του το τέκνο κατά τον μισό χρόνο των διακοπών αυτών.

Όποτε το τέκνο αναχωρεί εκτός Αθηνών, ο γονέας στην φροντίδα του οποίου είναι το τέκνο, οφείλει να ενημερώνει περί τούτου τον έτερο.

Ομοίως, σε κάθε περίπτωση, η διαμονή του τέκνου οπουδήποτε προσκαίρως ή μονίμως υπό την φροντίδα του ενός γονέως, θα πρέπει να γνωστοποιείται από τον γονέα αυτό στον άλλο γονέα για λόγους ασφαλείας του τέκνου.

 

8. Περιουσιακά θέματα

Συμφωνείται ότι το ανήκον σήμερα στο όνομα του αφενός συμβαλλόμενου αυτοκίνητο ΙΧΕ μάρκας ……………………… υπ’ αριθ. κυκλοφορίας …………….. θα μεταβιβασθεί εντός διμήνου από την υπογραφή του παρόντος στην αφετέρου συμβαλλόμενη, καλυπτομένων των σχετικών εξόδων μεταβιβάσεως από τον πρώτον.

Πέραν της ανωτέρω μεταβιβάσεως συμφωνείται ότι δεν υφίσταται άλλη περιουσιακή εκκρεμότητα, άλλως έχει ήδη τακτοποιηθεί οποιαδήποτε τοιαύτη μεταξύ των συμβαλλομένων, οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι έχει ικανοποιηθεί η οικονομική συνεισφορά εκατέρου στην αύξηση της περιουσίας των συζύγων κατά την διάρκεια του γάμου.

 

9. Οικονομικές ρυθμίσεις – Διατροφή

Ο αφενός συμβαλλόμενος θα καταβάλλει στην αφετέρου συμβαλλόμενη κατά μήνα και στην αρχή κάθε ημερολογιακού μηνός, αρχής γενομένης από 1.3.2000, το ποσό των ……………… (……….) ευρώ.

Συμφωνείται ότι το ποσό αυτό θα δίδεται προς κάλυψη των δαπανών α) του παιδικού σταθμού για το τέκνο και στη συνέχεια διδάκτρων του εκπαιδευτικού οργανισμού στον οποίο θα φοιτήσει το τέκνο, β) του ημίσεος του μηνιαίου μισθώματος κοινοχρήστων κλπ., κύριας διαμονής της αφετέρου συμβαλλομένης και του τέκνου γ) του ημίσεος του μηνιαίου μισθού πλέον Δώρων και νομίμων προσαυξήσεων της οικιακής βοηθού – επιμελήτριας που συνδράμει στην καθημερινή παρακολούθηση του τέκνου (baby sitter), και δ) των προσωπικών αναγκών του τέκνου σε ένδυση, διατροφή, ψυχαγωγία κλπ.

Η συνολική μηνιαία παροχή θα υπόκειται ετησίως σε αναπροσαρμογή αναλόγως και κατ’ ακολουθία της μεταβολής του τιμαρίθμου του κόστους ζωής και της αυξήσεως των δαπανών για τις ανωτέρω καλύψεις.

Ειδικώτερα το κονδύλιο που αφορά στην οικιακή βοηθό επιμελήτρια θα δίδεται μέχρις ότου το τέκνο συμπληρώσει τα δέκατο έτος της ηλικίας του, δυνάμενο να αντικατασταθεί από άλλη ισόποση παροχή εις όφελος του τέκνου.

Η άνω μηνιαία παροχή θα καταβάλλεται τουλάχιστον μέχρι της αποπερατώσεως των σπουδών ή/και της επαγγελματικής αποκαταστάσεως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος του άνω κοινού τέκνου, υποκείμενη έκτοτε σε επανεκτίμηση των τότε δεδομένων και αναγκών.

Μετά τα παραπάνω που απηχούν την πλήρη συμφωνία των Συζύγων και συνολική ρύθμιση των καθόλου προσωπικών και περιουσιακών τους θεμάτων και θα ισχύουν και μετά την λύση του γάμου τους, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι ουδεμία αξίωση έχουν ή διατηρούν ο ένας κατά του άλλου, και εν πάση περιπτώσει παραιτούνται πάσης τυχόν τέτοιας.

Επιπροσθέτως δηλώνουν και διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμείς διαφορές μεταξύ τους οποιασδήποτε φύσεως και για οποιοδήποτε θέμα τυχόν ανακύψει στο μέλλον είτε αναφορικώς με την ερμηνεία, εφαρμογή και εκτέλεση του παρόντος, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, θα εξαντληθεί από αμφότερα τα μέρη και αμοιβαίως κάθε προσπάθεια να διευθετηθεί τούτο με πνεύμα φιλότητος και συμβιβαστικώς προς το συμφέρον του κοινού τους τέκνου.

Σε πίστωση των ανωτέρω συμφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα, τα οποία υπεγράφησαν ως ακολούθως και έκαστος των συμβαλλομένων έλαβε από ένα όμοιο:

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

Θα μας ενδιέφερε η άποψή σας για το παραπάνω κείμενο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Tο gonis.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το gonis.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.