6972755552, 6986933787 info@gonis.org.gr
 
ΓΟΝ.ΙΣ.

ΕΙΜΑΣΤΕ
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΟΝΕΙΣ

Διαζύγιο

Συναινετικό Διαζύγιο

Όταν υπάρχει συμφωνία των  συζύγων  για το διαζύγιο, μπορούν να το ζητήσουν με κοινή αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.  

Το συναινετικό διαζύγιο είναι ένας απλός και  τυπικός τρόπος λύσης του γάμου, επειδή ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών και των κινήτρων των συζύγων δεν ελέγχεται από τον δικαστή.

Με τις πρόσφατες  νομοθετικές ρυθμίσεις του νόμου 4055/2012 «περί δίκαιης δίκης και εύλογης διάρκειας αυτής» ΦΕΚ Α 51,( ισχύει από 02-04-2012) η όλη διαδικασία για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι γρήγορη και οικονομική. Αφού έχει επέλθει στημαντική απλούστευσή της, επιταχύνοντας τον χρόνο έκδοσής του. Καταργόντας τη διαδικασία των δύο συζητήσεων που ίσχυε, και καθιερώνοντας μία και μοναδική συζήτηση της αίτησης συναινετικού διαζυγίου στο ακροατήριο.

Με απλές διαδικασίες κατατίθεται η αίτηση στο κατά τόπον αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο επί της οποίας ορίζεται πλέον μόνο μία δικάσιμος και εν συνεχεία εκδίδεται εντός περίπου δύο μηνών μόνο μία δικαστική απόφαση. Η τελευταία μάλιστα με τον νέο νόμο αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου, γεγονός που σημαίνει ότι έχει ισχύ δικαστικής απόφασης. Επίσης, με τον νέο νόμο η λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο προϋποθέτει ελάχιστη διάρκεια ισχύος του γάμου ενός εξαμήνου και όχι ενός έτους που ίσχυε μέχρι την αλλαγή.

Οι προϋποθέσεις για τη συναινετική λύση ενός γάμου είναι

 •  η ύπαρξη έγγραφης συμφωνίας διάζευξης των συζύγων,
 •  η ύπαρξη κοινής αίτησης περί λύσεως του γάμου τους,
 •  η τήρηση ορισμένης διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου
 • τη δήλωση της συμφωνίας των συζύγων περί λύσεως του γάμου σε μία συνεδρίαση,
 • η συγκεκριμένη χρονική διάρκεια του υφιστάμενου γάμου,

 η ύπαρξη έγγραφης συμφωνίας των συζύγων για τα τέκνα (εάν υπάρχουν) και δη για την  επιμέλεια και επικοινωνία των ανηλίκων τέκνων

Το συναινετικό διαζύγιο είναι σαφέστατα η καλύτερη  λύση για όσους επιθυμούν να λύσουν τον γάμο τους, δεδομένου ότι
με μία διαδικασία ( της έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου) ρυθμίζονται αυτομάτως τα εξής θέματα:

 • η λύση του γάμου,
 • η επιμέλεια τυχόν ανηλίκου τέκνου ή τέκνων,

Σε περιπτωση που συμφωνηθεί να αναλάβει ο ενας γονιός όλη την ευθύνη ανατροφής του τεκνου τότε θα πρεπει να συμπεριληφθεί και τα θεματα

 •     η επικοινωνία του έτερου γονέα που δεν έχει την επιμέλεια με το ανήλικο τέκνο και
 •     δυνητικά το ζήτημα της διατροφής του ανηλίκου τέκνου.


Ειδικότερα, για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου σε περίπτωση ύπαρξης ανηλίκου τέκνου απαιτείται η υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη (συζύγους-γονείς) ενός ιδιωτικού συμφωνητικού, στο οποίο θα ορίζεται ρητά ποιος ή ποιοί εκ των δύο γονέων θα έχει/εχουν  την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου και πώς θα επικοινωνεί ο άλλος γονέας σε περίπτωση που συμφωνήσουν να έχει ο ενας απο τους δύο την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου. Όρος διατροφής του ανηλίκου τέκνου δεν απαιτείται εκ του νόμου να συμπεριλαμβάνεται, ωστόσο προς αποφυγή έτερων δικαστικών αγώνων ένας τέτοιος όρος σκόπιμο είναι να προστίθεται. Ορίζοντας απο κοινού το ύψος αυτής καθώς  και το είδος των αναγκών του παιδιού που θα καλύπτει.  
Σε διαφορετική περίπτωση, η δικαστηριακή διαδικασία που ακολουθείται για να ρυθμιστεί η επιμελεια,το ζήτημα της διατροφής ή και της επικοινωνίας  είναι η κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δια της οποίας ο ενας ή και οι δύο γονείς  του ανηλίκου τέκνου ζητά/τουν την προσωρινή επιδίκαση της διαφοράς για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου. Η καταθεση αυτή δεν συμαινει οτι διαφωνούν στο να παρουν διαζύγιο με την ανωτερω διαδικασία του συναινετικού. Απλά οτι εχει σχέση με το παιδί ακολουθεί σε αυτή την περιπτωση άλλη δικαστική διαδικασία και το διαζύγιο σαν σύζυγοι  συνεχίζει με την διαδικασία του συναινετικού.

Η διαδικασία έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου είναι η εξής:

    Αρχικά υπογράφεται ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη (σύζυγοι) δηλώνουν ρητά την επιθυμία τους να λύσουν τον γάμο τους συναινετικά. Εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, τότε στο ίδιο συμφωνητικό μπορούν και πρέπει να συμπεριληφθούν όροι κοινής επιμέλειας και ορισμού του χρόνου επικοινωνίας του με τον κάθε  ένα γονιό του, των αναγκών  που αφορούν το ανήλικο τέκνο καθώς και λεπτομερέστατο τρόπο κάλυψης όλων των αναγκών του. Σε ένα  τέτοιο συμφωνητικό αναφέρεται ρητώς ο κοινός γονεικός προγραμματισμός ανατροφής του τέκνου.
    Στη συνέχεια κατατίθεται αίτηση συναινετικού διαζυγίου στο κατά τόπον αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο και λαμβάνεται ημερομηνία δικασίμου.
    Εάν τα συμβαλλόμενα μέρη (σύζυγοι) δεν επιθυμούν να παραστούν αυτοπροσώπως στο ακροατήριο την ημέρα της δικασίμου, έχουν τη δυνατότητα να συντάξουν ένα ειδικό πληρεξούσιο σε συμβολαιογράφο, δια του οποίου θα δίνουν την πληρεξουσιότητα στον/η δικηγόρο της επιλογής τους να παραστεί αντ’ αυτών στη δίκη και να τους εκπροσωπήσει κατά την εκδίκαση του συναινετικού τους διαζυγίου. Το εν λόγω ειδικό πληρεξούσιο μπορεί να είναι κοινό για αμφότερα τα μέρη και χωριστό για κάθε ένα απ’ αυτά.
    Στη συνέχεια εκδικάζεται το συναινετικό διαζύγιο την ημέρα της ορισθείσης δικασίμου. Ο/η εντολοδόχος δικηγόρος για την εκδίκασή του χρειάζεται να έχει στα χέρια του μία ληξιαρχική πράξη γάμου και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Τα δύο αυτά έγγραφα απαιτείται να έχουν εκδοθεί πρόσφατα από τα ΚΕΠ ή από τον Δήμο (τουλάχιστον εντός του τελευταίου εξαμήνου).
    Μέσα στους επόμενους μήνες από την εκδίκαση του συναινετικού διαζυγίου δημοσιεύεται η δικαστική απόφαση που κάνει δεκτή την αρχική αίτηση.
    Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία παραίτησης από τα ένδικα μέσα, η οποία εφόσον έχει προηγηθεί η σύνταξη ειδικού πληρεξουσίου σε συμβολαιογράφο γίνεται ερήμην των μερών από τον / τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους. Διαφορετικά απαιτείται η παρουσία των συμβαλλομένων μερών στο Μονομελές Πρωτοδικείο.
    Μόλις γίνει η παραίτηση από τα ένδικα μέσα, σε περίπτωση που ο γάμος είναι θρησκευτικός βγαίνει η εισαγγελική παραγγελία περί λύσεως του γάμου, την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη την προσκομίζουν στην κατά τόπον αρμόδια Μητρόπολη (με βάση τον Ιερό Ναό τέλεσης του νόμιμου θρησκευτικού γάμου), απ’ όπου λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό περί «πνευματικής» λύσεως του γάμου καθώς και ένα πιστοποιητικό περί τελέσεως νέου γάμου. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται εφάπαξ, γι’ αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χάνονται.
    Σε περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός, τότε τα συμβαλλόμενα μέρη προσκομίζουν τα έγγραφα περί παραιτήσεως από τα ένδικα μέσα στο κατά τόπον αρμόδιο Ληξιαρχείο, όπου καταχωρείται η λύση του γάμου τους.
Ειδικότερα για το αρμόδιο Ληξιαρχείο θα πρέπει να δηλώνεται από έκαστο πρώην σύζυγο ΑΜΕΣΑ και αυτοπροσώπως στο Ληξιαρχείο που τηρείται η οικογενειακή μερίδα του καθενός καθώς τα Ληξιαρχεία δεν επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς αίτηση μας. Συχνά δεν ταυτίζεται το Ληξιαρχείο τέλεσης του Γάμου με αυτό που τηρείται η οικογενειακή μερίδα έκαστου συζύγου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου:

 •  Ληξιαρχική πράξη γάμου
 •  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 •  Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας
 •  Ιδιωτικό Συμφωνητικό περί λύσης του γάμου
 •  Ιδιωτικό Συμφωνητικό περί ρύθμισης των θεμάτων των ανηλίκων τέκνων (αν υπάρχουν) και εφόσον είναι δυνατόν να καταλήξουν σε συμφωνία.


Για το Ιδιωτικό Συμφωνητικό περί ρύθμισης των θεμάτων των ανηλίκων τέκνων ο ΓΟΝ.ΙΣ, προτείνει το συμφωνητικό διατήρησης επιμέλειας κοινής .

  δειτε το νόμο 4055/2012 «περί δίκαιης δίκης και εύλογης διάρκειας αυτής» ΦΕΚ Α 51 πατώντας   εδώ

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

Θα μας ενδιέφερε η άποψή σας για το παραπάνω κείμενο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Tο gonis.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το gonis.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.