6972755552, 6986933787 info@gonis.org.gr
 
ΓΟΝ.ΙΣ.

ΕΙΜΑΣΤΕ
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΟΝΕΙΣ

Eπίδομα τέκνου από τον ΟΓΑ

Yποβολή του εντύπου Α21 για το επίδομα τέκνου που δίνεται από τον ΟΓΑ και το Υπουργείο οικονομικών και για το 2014.
Η υποβολή της αίτησης του Α21 του επιδόματος τέκνου απο τον ΟΓΑ γίνεται φετος 2014 μαζί με την φορολογική δήλωση.
.
.
Γονείς που είναι διαζευγμένοι και έχουν από κοινού την γονική μέριμνα (άσχετα από το ποιος έχει την επιμέλεια) και πληρώνουν διατροφή για το παιδί , προτείνεται να αιτηθούν την ανάλογη χορήγηση του επιδόματος.
.
.
Οδηγίες για αποτελέσματα οικογενειακού επιδόματος ΟΓΑ-Α21. (για το 2013)

Όσοι έχουν κάνει αίτηση για το 2013 για Α21 μέσω www.gsis.gr, μπαίνουν στην υποβολή Α21 και κάνουν login. Στην συνέχεια επιλέγουν το έτος 2013 και κάνουν download την αίτηση που έχουν κάνει για Α21. Στην αίτηση έχει τον αρ. πρωτοκόλλου προς ΟΓΑ καθώς και τον αριθμό ΑΜΚΑ και ΑΦΜ της αίτησής μας.

Στην συνέχεια πηγαίνουμε στον ΟΓΑ και βάζουμε τα στοιχεία μας για να δούμε εάν έχει ελεγχθεί από ΟΓΑ η αίτηση μας.
Το link είναι: http://www.oga.gr/epidomata/epidomata_login.php .
ή επικοινωνούμε στα τηλεφωνα (κλικ εδώ)

Το ποσό είναι 40 ευρώ / παιδί/ μήνα κλιμακούμενο ανάλογα με το εισόδημα.
Αφορά όσους είναι γονείς και έχουν τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία φτάνουν μέχρι εισόδημα 45.000 ευρώ /έτος με 3 παιδιά, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.
Δίδεται το 1/3 ή τα 2/3 ή ολόκληρο ανάλογα την κλίμακα που θα ενταχθεί ο αιτών.


ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΟΓΑ

Για το 2014 υποβάλεται μαζί με την φορολογική δηλωση

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Α) Βεβαίωση Οικογενειακής κατάστασης γονέα με τα τέκνα του, (Δημαρχείο ή ΚΕΠ )
Β) Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων των τέκνων, (Δημαρχείο ή ΚΕΠ)
Γ) Τελευταία εν ισχύ Δικαστική απόφαση Διατροφής ήΤραπεζικές καταθέσεις ή αποδείξεις καταβολής διατροφής

Όταν οριστικοποιούμε την αίτηση, καταθετουμε αμέσως μετά τα σχετικά δικαιολογητικά και στον ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ του ΟΓΑ,στον ΔΗΜΟ της ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ μας μαζί με την ανάλογη Υπεύθυνη Δήλωση

Η δήλωση αρχικά υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet) : www.gsis.gr Με το user name και password
Στο μενού Υπηρεσίες προς τους πολίτες, επιλέγουμε το link «Υποβολή Εντύπου Α21».

Δυστυχώς διαπιστώθηκε ότι αποκλείονται οι γονείς που δεν έχουν την επιμέλεια, παρόλο που έχουν από κοινού την Γονική Μέριμνα. *

Επειδή, σύμφωνα με :
Α. Άρθρο 27 της Συνθήκης του ΟΗΕ Για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν. 2101/1992)
1 Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα κάθε παιδιού για ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής που να επιτρέπει τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξή του.
2. Στους γονείς ή στα άλλα πρόσωπα που έχουν αναλάβει το παιδί ανήκει κατά κύριο λόγο η ευθύνη της εξασφάλισης μέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους και των οικονομικών μέσων τους, των απαραίτητων για την ανάπτυξη του παιδιού συνθηκών ζωής.
3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υιοθετούν τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τις εθνικές τους συνθήκες και στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, για να βοηθήσουν τους γονείς και τα άλλα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το παιδί, να εφαρμόσουν το δικαίωμα αυτό και προσφέρουν, σε περίπτωση ανάγκης, υλική βοήθεια και προγράμματα υποστήριξης, κυρίως σε σχέση με τη διατροφή, το ρουχισμό και την κατοικία.
4. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την είσπραξη της διατροφής του παιδιού από τους γονείς του ή από τα άλλα πρόσωπα που έχουν την οικονομική ευθύνη γι' αυτό, είτε εντός της επικράτειας είτε στο εξωτερικό. Ειδικά στην περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο έχει την οικονομική ευθύνη για το παιδί ζει σε ένα Κράτος διαφορετικό από εκείνο του παιδιού, τα Συμβαλλόμενα Κράτη ευνοούν την προσχώρηση σε διεθνείς συμφωνίες ή τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών, καθώς και την υιοθέτηση κάθε άλλης κατάλληλης ρύθμισης.

Β. Το αρ. 4 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο φύλων:
«Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις»
Απαγορεύεται, δηλαδή, η δημιουργία άνισων καταστάσεων και η διαφοροποίηση του περιεχομένου των επιμέρους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών, τόσο μεταξύ τους όσο και στη σχέση τους με το Κράτος, με βάση τη διαφορά του φύλου. Το άρθρο αυτό, επίσης, επιβάλλει την παροχή ίσων δυνατοτήτων και στα δύο φύλα για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την ελεύθερη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή.

Γ. Το άρθρο 21 του ελληνικού συντάγματος:
«η οικογένεια, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους»
Προκύπτει αβίαστα η αντισυνταγματικότητα των διατάξεων, με τις οποίες προβλέπεται σήμερα η χορήγηση του επιδόματος τέκνων σε περίπτωση λύσης του γάμου μόνο στο γονέα που ασκεί την επιμέλεια του-των τέκνων, αποκλειομένου του γονέα που καταβάλλει μηνιαία διατροφή τέκνων, δυνάμει δικαστικής απόφασης ή και ιδιωτικού συμφωνητικού.

Είναι αναφαίρετο δικαίωμα να δικαιούται το επίδομα και ο ΓΟΝΕΑΣ που δεν έχει την επιμέλεια, όταν μάλιστα πληρώνει διατροφή και έχει ενεργό συμμετοχή στο μεγάλωμα των παιδιών του.
Επομένως μπορούν όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν με αίτημα τους το επίδομα τέκνων (έντυπο Α21) μέσω ΟΓΑ και Υπ. Οικονομικών.

Ο ΓΟΝ.ΙΣ. προτείνει σχετικά με την συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου Α21 οι γονείς που είναι διαζευγμένοι και έχουν από κοινού την γονική μέριμνα (άσχετα από το ποιος έχει την επιμέλεια) και πληρώνουν διατροφή για το παιδί είτε με δικαστική απόφαση είτε χωρίς, να αιτηθούν την ανάλογη χορήγηση του επιδόματος που δικαιούνται στο σύνολό είτε μέρος αυτού .

Στο έντυπο Α21 στην περίπτωση των διαζευγμένων γονέων


1. ΣΥΜΠΛΗΡΏΝΟΥΝ ΤΟ ΠΕΔΙΟ «Κύρια ευθύνη διατροφής»

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α) απόφαση διατροφής για όσους έχουν, ( αν δεν υπάρχει ισχύουσα η πιο πρόσφατη)
Β) Τραπεζικές καταθέσεις ή αποδείξεις καταβολής διατροφής

3. Στα σχόλια του εντύπου Α21 εαν υπαρχει δικαστική απόφαση συμπληρώνουμε το εξής κείμενο
Με το άρθ. 27 της Συνθήκης του ΟΗΕ Ν. 2101/1992,το αρθ. 4 παρ. 2 και το άρθ. 21 του Συντάγματος και δυνάμει της ..... / ...... δικαστ. απόφ. καταβάλλω για διατροφή το ποσό των …..ευρώ μηνιαίως.Έχω την κύρια ευθύνη διατροφής και κοινή Γονική μέριμνα και δικαιούμαι την καταβολή του επιδόματος

Αν δεν υπάρχει δικαστική απόφαση συμπληρώνουμε το εξής κείμενο
Με το άρθρο 27 της Συνθήκης του ΟΗΕ Ν. 2101/1992, το αρ. 4 παρ. 2 και το άρθρο 21 του Συντάγματος, καταβάλλω για διατροφή το ποσό των …..ευρώ μηνιαίως. Έχω την κύρια ευθύνη διατροφής και Γονικής μέριμνας και δικαιούμαι την καταβολή του επιδόματος

4. Συμπληρώνουν επίσης το εξής- ανάλογα με την περίπτωση - κείμενο σε μια Υπεύθυνη Δήλωση που θα κατατεθεί μαζί με τα άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο (ανταποκριτή του ΟΓΑ)

Α) Όσοι έχουν απόφαση διατροφής
«Είμαι γονέας του ….. ή των ……., και καταβάλλω για διατροφή του(ς) το ποσό των …….ευρώ μηνιαίως δυνάμει της υπ αριθμ. … αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Έχω συνεπώς την κύρια ευθύνη διατροφής του (ων) τέκνου (ων) και δικαιούμαι την καταβολή ολόκληρου του επιδόματος.
Επικουρικά ως πατέρας/ μητέρα ασκώ μαζί με τη μητέρα/πατέρα του τέκνου τη γονική μέριμνα και καταβάλλω διατροφή σύμφωνα με τα παραπάνω ώστε σε κάθε περίπτωση δικαιούμαι την καταβολή του ½ του επιδόματος.»


Β) Όσοι δεν έχουν απόφαση διατροφής
«Είμαι πατέρας/μητέρα του ……. ή των ……., και καταβάλλω για διατροφή του(ς) το ποσό των …….ευρώ. Έχω συνεπώς την κύρια ευθύνη διατροφής του (ων) τέκνου (ων) και δικαιούμαι την καταβολή ολόκληρου του επιδόματος.
Επικουρικά ως πατέρας/μητέρα ασκώ μαζί με τη μητέρα/πατέρα του τέκνου τη γονική μέριμνα και καταβάλλω διατροφή σύμφωνα με τα παραπάνω ώστε σε κάθε περίπτωση δικαιούμαι την καταβολή του ½ του επιδόματος.»
5. Καταθέτουν τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και στο Δημαρχείο (ανταποκριτή ΟΓΑ) μαζί με την ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΔΉΛΩΣΗ αφού συμπληρωθεί ανάλογα (ΒΛEΠΕ τις οδηγίες στο 4).


Για πληροφορίες σχετικά με την συμπλήρωση μπορείτε να επικοινωνήσετε
με κ. Σταθόπουλο Διονύσιο Πρόεδρο ΓΟΝ.ΙΣ Ηλείας .....
στα τηλ.: 2621400005 και 6944136959)

Παρακαλούμε όταν κάνετε το αίτημα ενημερώστε μας
στο info@gonis.org.gr ή στο 2103251850

*Λάβετε υπόψιν τα εξής,
Η ΥΑ Δ27//2013 (ΥΑ Δ27/οικ. 15239/645 ΦΕΚ Β 1227 2013), άρθρο 3, παρ. 3 αναφέρει ότι , "...Σε περίπτωση θανάτου, αφάνειας, δικαστικής συμπαράστασης, καταδίκης με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κακούργημα ή εκ προθέσεως τελούμενο πλημμέλημα κατά της ζωής,της υγείας, της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας, σε βάρος του τέκνου του ή του άλλου γονέα ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης με αυτά του δικαιούχου ή δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιτροπείας * σε φυσικό πρόσωπο, τα επιδόματα καταβάλλονται σε αυτόν που έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων, κατόπιν υποβολής Αίτησης / Υπεύθυνης Δήλωσης Α21..."

* επιτροπεία (νομικός όρος) η εκχώρηση του δικαιώματος διαχείρισης διοικητικών ή άλλων καθηκόντων (ιδιωτικών ή δημόσιων) σε κάποιο πρόσωπο ή φορέα
(βλ . άρθρα 1510, 1513 και 1514 ΑΚ)

Καθώς και ότι ,
Σύμφωνα με το Α΄ τμήμα του ΣτΕ (2010) , νόμιμοι αντιπρόσωποι των ανήλικων τέκνων ενώπιον των δικαστηρίων αλλά και για κάθε άλλη δικοπραξία είναι και οι δύο γονείς, οι οποίοι ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα επί των παιδιών.
Παράλληλα, σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, «αν η άσκηση της γονικής μέριμνας έχει κατανεμηθεί ανάμεσα στους γονείς, λόγω διάστασής τους, κατ’ άρθρο 1514 ΑΚ και η επιμέλεια του ανηλίκου έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον έναν από τους γονείς, λ.χ. τη μητέρα, τότε η τελευταία έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα τρέχοντα και καθημερινά μόνο θέματα τα σχετιζόμενα με την επιμέλεια του τέκνου και όχι για τα λοιπά (σοβαρά) θέματα, επί των οποίων η λήψη αποφάσεως εξακολουθεί να παραμένει στον πυρήνα της γονικής μέριμνας»

Οδηγίες για αποτελέσματα οικογενειακού επιδόματος ΟΓΑ - Α21.
Όσοι έχουν κάνει αίτηση για Α21 μέσω www.gsis.gr, μπαίνουν στην υποβολή Α21 και κάνουν login. Στην συνέχεια επιλέγουν το έτος 2013 και κάνουν download την αίτηση που έχουν κάνει για Α21. Στην αίτηση έχει τον αρ. πρωτοκόλλου προς ΟΓΑ καθώς και τον αριθμό ΑΜΚΑ και ΑΦΜ της αίτησής μας.

Στην συνέχεια πηγαίνουμε στον ΟΓΑ και βάζουμε τα στοιχεία μας για να δούμε εάν έχει ελεγχθεί από ΟΓΑ η αίτηση μας.
Το link είναι: http://www.oga.gr/epidomata/epidomata_login.php .
Ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ με τον ΟΓΑ στα τηλεφωνα (κλικ εδώ)

Ευχαριστούμε τους Εθελοντες μας Δικηγόρους για την νομική βοήθεια τους
Ελένη Μητσοπούλου
Μανδάνη Καμπισοπούλου
Ξένια Γεωργοπούλου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

Θα μας ενδιέφερε η άποψή σας για το παραπάνω κείμενο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Tο gonis.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το gonis.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.